פורום ברסלב

רבי נחמן מברסלב זצ"ל, ראשי פרקים וציוני דרך

אשכול הותחל ע"י: shirel-   בתאריך: 05-02-2007 12:47   תגובות: 3
  02 May 2007, 12:47
shirel- לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM הנהלת אתר סגולות

Not Ranked
הצטרף ב 03-16-2006
רבי נחמן מברסלב זצ"ל, ראשי פרקים וציוני דרך
בראש חודש ניסן שנת תקל"ב ירדה נשמתו של רבינו נחמן לעולם, בעיר מז'בוז' בביתו של הבעש"ט, שם נולד להוריו הקדושים רבי שמחה בן רבי נחמן מהורדנקא תלמיד הבעש"ט, ולאימו מרת פיגא בת הצדקת אדל בתו של הבעש"ט הקדוש. אם רבינו מרת פיגא היתה מפורסמת בצדקותה ובמדרגותיה, ממש כאחת הנביאות, עד שהיתה נקראת בפי צדיקי הדור "פיגא הנביאה", והיתה רגילה לראות בחלום ובהקיץ את סבה הבעש"ט וכן את יתר אבותיה הקדושים. כבר מינקותו הפליא את כל רואיו, ברוב הקדושה והטהרה שאפפה אותו, ומסופר כי פעם אחת עוד בהיותו תינוק בעריסה, נצרכה אמו לינסוע מחוץ לעיר, והפקידה אותו בידי הרב הקדוש רבי חיים מקראסנע זיע"א תלמיד הבעש"ט, ובקשה ממנו כי יפקח עיניו וישגיח עליו. בשובה לביתה, אמר לה רבי חיים, יכולה את להיות סמוכה ובטוחה כי קיימתי את בקשתך היטב, כי ויתרתי על אמירת תיקון חצות שלי, למען תינוק קדוש זה, כי ישבתי לצדו מבלי יכולת להזיז את עיני ממנו.
מקצת מעבודותיו הנוראות בימי ילדותו נרשמו בספריו הקדושים שבחי הר"ן, חיי מוהר"ן, שנערכו בידי תלמידו מורינו רבי נתן זיע"א שם כתב את הדברים שהיו מפורסמים אז בפי כל.פרישות מעניני העולם הזה - מגיל שש

"בגיל שש בא על דעתו לפרוש מהעולם, ורצה לשבר תאות אכילה, ועל כן יישב עצמו שיהיה בולע כל מה שיאכל, דהיינו שלא יהיה לועס מה שיאכל, רק יבלע כמות שהוא, כדי שלא ירגיש שום טעם באכילתו, ועשה כן, (והנהגה זאת שמעתי לדבר גדול מצדיק גדול מאד מאד שנהג כך שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה, אך הוא ז"ל נהג כך בהיותו בן ששה שנים)". (שבחי הר"ן א').
מתמיד עצום היה בלימודו, ובעל חשק נמרץ ללימוד התורה, ועוד בהיות בין תינוקות של בית רבן, מסר את כל פרוטותיו, שקיבל מהוריו לקנות לו דבר מאכל, למלמד, כדי שיוסיף וילמד עמו, עוד ועוד דפים, ובהיותו בן שבע הפליא בגאונותו כאשר חיבר את ספר המידות חלק א', שכולו עניני מידות המופיעות גם בספרי הש"ס, תורה, נביאים וכתובים, בהבנה עמוקה המעוררת השתאות כיצד ילד רך בשנים חשף ודלה פנינים כה יקרות במקומות מכוסים מעין כל. אגב, ספר זה היה יקר מאוד בעיני רבינו, ופעם אחת כשראהו בידי אחד מתלמידיו, לקח אותו בחיבה יתירה לידו נשקו ואמר "חברי הטוב, חברי האהוב זה עשה אותי ליהודי".
וכך יגע וטרח בעבודת השם יתברך משעה לשעה ומיום ליום ביגיעה רבה ועצומה, אך יחד עם זאת גם במדת הצנע לכת מופלגת, כי היה נסתר מאוד, וכלפי חוץ הראה את עצמו כנער שובב, וגם בסיגופיו היה מתחכם ומציגם כמעשי נערות. בהיותו בן שלש עשרה שנה, בא בברית הנישואים, ומאז עבר לגור בבית חותנו בכפר אוסיאטין, שם עלה ונתעלה ביתר שאת ועוז, וקיבל עליו עול עבודת השם יתברך במשנה תוקף, סיגופים נוראים ערך אז, ואמר שהיה לו כל מיני סיגופים שבעולם, והתענה פעמים אין מספר, והיה צם בשנה אחת י"ח פעמים משבת לשבת.


ומי שלא זכה לראות יראה שהיה מונחת על פניו תמיד, לא ראה יראה מעולם

קדושה ויראה נוראה היתה חופפת עליו תמיד, ומסופר שכאשר הרב הקדוש מוהר"ר נחום ז"ל מטשרנוביל ראה אותו בימי נעוריו, נתבהל מאד מעוצם היראה שהיה על פניו אז, ואמר: שמה שנאמר "למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", רואין אצלו בחוש. תלמידו הנאמן רבי נתן אף מתאר בהבעה עזה ובתיאור מדהים ומבהיל הרעיון, את יראת האלוקים הנוראה ששרתה במחיצת רבינו, אשר לא נשמע ונראה כדוגמתה. "ודרכו היה תמיד שאפילו כשהיה מדבר עם בני אדם שיחות חולין, היו רגליו ורוב גופו מרתתין מאד. והיו רגליו מזדעזעין ממש, וכשהיה נסמך על השולחן היה השולחן עם כל שאר האנשים הנסמכין על השולחן גם כן מרתתין מחמתו כי היו רגליו וגופו מרתת ומזדעזע תמיד". "ומי שלא זכה לראות יראה שהיה מונחת על פניו תמיד לא ראה יראה מעולם". "והיה עליו כל מיני חן שבעולם, והיה מלא יראה ואהבה וקדושה נפלאה ונוראה בכל אבר ואבר, והיה מופשט מכל המדות והתאוות רעות בתכלית הפשיטות ובתכלית הביטול. מה שאי אפשר למוח אנושי לשער כלל, אשר לא נמצא דוגמתו בעולם כלל, והיה חידוש נפלא ונורא מאד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב".

  
  02 May 2007, 12:48
shirel- לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM הנהלת אתר סגולות

Not Ranked
הצטרף ב 03-16-2006
Re: רבי נחמן מברסלב זצ"ל, ראשי פרקים וציוני דרך
עיקר העבודה היא התפילה להשם יתברך

על אף עבודתו ויגיעתו הנוראה, סיפר פעם רבינו: "שעיקר מה שהועיל לו, ועיקר עבודתו אשר על ידה זכה למה שזכה, היה רק ריבוי התפילות והתחינות והבקשות וריצויים והפיוסים, שהיה רגיל מאוד להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך, והיה מרצה ומפייס אותו יתברך, בכמה מיני תחינות ובקשות, שיזכהו ברחמיו לקרבו לעבודתו יתברך, ועיקר מה שהועיל לו, הם התפילות שהתפלל בלשון אשכנז (א.ה. השפה המדוברת במדינתו) שהיה רגיל מאד לייחד לו איזה מקום שמצא שאין שם בני אדם, והיה מפרש שיחתו לפני השם יתברך בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז, וכו' והשקיע בעבודה זו כוחות עצומים, והיה מבלה בה ימים ולילות ללא הפוגה". "פעם אחת סיפר אחד מתלמידיו, שבהיות יושב רבינו בזלאטיפליא, הלך עמו בבוקר השכם אל מחוץ לעיר, ובאו סמוך להר אחד שהיה חלול בתוכו, ונכנס לשם רבינו עם האיש הנ"ל, וישב רבינו ז"ל שם על הארץ, ולקח מבית יד שלו ספר "שערי ציון", והתחיל לומר, ובכה מאוד מאוד, והיה אומר להלן מדף לדף ובכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק, והאיש עמד אצלו משתומם וראה בכייתו הגדולה מאוד, ושהה זמן הרבה בזה, וכאשר פסק מלבכות, ציוה על האיש הנ"ל שילך ויסתכל בחוץ היכן היום עומד, ויצא וראה שכבר פנה היום והשמש נוטה לשקוע, וכל כך התמהמה בבכייתו קרוב ליום שלם בקיץ כארבע עשרה שעות בלי הפסק". (שיהר"ן קס"ג).

גם לאחר שכבר נתפרסם רבנו, ויצא טבעו בעולם הוסיף להתגעגע לאותם ימיי נעורים בהם בילה בשדות וביערות, בתפילות ובכיות בהתבודדות לפני השם יתברך. וכמו שסיפר תלמידו ומשמשו רבי שמעון ש"פעם אחת אחר שנעשה מפורסם נסע עם רבינו ז"ל דרך כפר אוסיאטין ששם יגע רבינו ז"ל בעבודתו הגדולה בבית חותנו כשהיה דר שם, ונסע עמו דרך השדות וכיוצא בו, והיה רבינו ז"ל מתגעגע מאוד ואמר: "כמה היה טוב לפני בכאן כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן, כי שם באלו הדרכים היה רגיל לילך ולהתבודד, והיה מיצר ומתגעגע מאוד ואמר: הלא כאן היה טוב לפני מאוד ולמה לי הפרסום של עכשיו". (חיי מוהר"ן ק"ז). בעבודתו זו יגע וטרח, עד שזכה בצעירותו, לפני גיל עשרים, לשבר את כל תאוותיו ומדותיו בתכלית השבירה, ולהיות מופשט מכל שמץ רע.

תיקון נשמות ישראל

אמנם כל חייו של רבינו היו שרשרת אחת של מסירות נפש עילאית הרי שבענין תיקון נשמות ישראל השליך את נפשו מנגד, וסבל יסורים קשים מנשוא בגוף ובנפש, עבורם הקריב את בניו שנפטרו על פניו בעודם קטנים. בחודש סיון של שנת תקס"ו נפטר בנו של רבינו, הילד שלמה אפרים ז"ל, ואז אחר פטירת הילד הנ"ל - מביא רבי נתן בספרו חיי מוהר"ן (קנא) "כשבאנו אליו אז התחיל לדבר עמנו מענין תיקון הנשמות, מענין הבעל שדה, שיש שדה שגדלים בו נשמות וצריך בעל שדה לתקנם, וזה שחוגר מותניו להיות בעל השדה יש עליו יסורים הרבה בלי שיעור, ומאז דיבר הרבה מענין תיקון הנשמות"

בהקשר לזה אמר רבינו "שכל ההשגות הגבוהות שהוא השיג, אינם חשובים אצלו כל כך, רק העיקר הוא כשזוכה להכניס איזה דיבור בתוך העולם, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר לפני העולם, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים". (חיי מוהר"ן שע"ד).

סיפור מופלא נורא-הוד אשר היה עד שמיעה להתרחשותו, סיפר אחד מגדולי תלמידיו, סיפור זה מובא בספר "כוכבי אור" להגאון הקדוש רבי אברהם חזן זצוק"ל ממעתיקי השמועה של תורת ברסלב "פעם אחת, נסע אחד מגדולי התלמידים רבי שמואל יצחק מטשערין לרבינו ז"ל לברסלב, ולן בביתו הגדול שהיה מקום האורחים, ומחדר רבינו ז"ל לא נמצא שום פתח אל החוץ, רק לזה הבית, ומהבית נמצא פתח אל החוץ מצד מערב, ופתאום באמצע הלילה, שמע הרב הנ"ל קול רעש גדול מחדר רבינו ז"ל, קול רעש גדול ונורא, כמו שמדברים בפעם אחת כמה אלפים רבבות אנשים, והרב ידע בברור שלא נמצא שום אדם חוץ מרבינו ז"ל, יען אשר לא נמצא כלל מזה החדר הקטן שום פתח אל החוץ, רק דרך זה הבית ששכב שם הרב הנ"ל, והבית היה סגור מבפנים בלילה כנהוג, וגם חדר רבינו ז"ל היה קטן מלהכיל כל הרבה אנשים, ומכל שכן וכל שכן אלפים ורבבות אנשים כפי הרעש הנ"ל שיצא משם, ונפל על הרב פחד ורעד גדול ועצום מקול הרעש הזה עד שמרוב הרעד והחרדה שחרדו בו כל אבריו, נפל מהמשכב על הארץ, וגם נתיירא אחר כך מלהזיז את עצמו ולקום מהארץ, עד שנשקע הרעש, ויקם אחר כך מהארץ, ויצא אל החוץ, ונתעכב שם בחוץ עד שהאיר היום, וגם אחר כך נתבייש ונתיירא מרבינו ז"ל, לשאול אותו מה זה ועל מה זה כי הבין שאין זה רצונו שישאלנו. (כוכבי אור שיחות וסיפורים חלק ו' סי' ו').

תלמידו רבי נתן זיע"א מוצא טעם נכון ותועלת בפרסום כל הקורות את רבינו בענין זה "ובכל ענין זה יש הרבה לספר, כי יש בכל זה דברים גנוזים מאוד, גניזיא דמלכא, אשר זכה להשיג בכל הענינים האלה, אשר בשביל זה הוכרח להטלטל כל-כך ולסבול יסורים כל-כך. והכל בשביל תיקון העולמות תיקון הנשמות והנפשות של החיים, ובפרט נשמות המתים. שבזה עסק ביותר בסוף ימיו כאשר אמר בפירוש שמה שעושה עמנו דבר קטן אצלו, וזה אנו צריכים לעשות (זאת אומרת לקיים עצותיו), אבל הוא צריך לעסוק בתיקון נשמות המתים, כי יש נשמות ערטילאיים וכו'.
"...כי הוא טובה גדולה להחפצים באמת השוקדים על דלתותיו, כשיודעים מה שיודעים ממה שעבר עליו ואשר יצא מפיו בענינים האלה, והמשכילים המעיינים בדברינו בעין האמת, יבינו מעט מגדולת הבורא יתברך על ידי כל זה, וגדולת הצדיקים, וכמה יסורים וצרות הם סובלים בשביל תיקון נפשותינו, אולי נתעורר על ידי כל זה לילך בדרכיו הקדושים אשר הורה אותנו בספריו הקדושים ונשוב אל השם יתברך באמת. במהרה בימינו אמן.
  
  02 May 2007, 12:49
shirel- לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM הנהלת אתר סגולות

Not Ranked
הצטרף ב 03-16-2006
Re: רבי נחמן מברסלב זצ"ל, ראשי פרקים וציוני דרך
מקומי הוא רק בארץ-ישראל

בשנת תקנ"ח ערך רבינו את עלייתו ונסיעתו הידועה והמפורסמת לארץ ישראל, בדרך שהיתה רצופה סכנות ומכשולים נוראים. בתקופה של מלחמות עקובות מדם, אשר התנהלו בארץ ישראל כאשר היה בכוונת נפוליאון מלך צרפת לכבוש את ישראל ולשם כך ניהל קרבות עזים עם תורכיה. באופן כזה נסע רבינו לארץ ישראל במסירות נפש ממש, והשליך נפשו מנגד והפקיר עצמו לגמרי בכדי לזכות לבוא לארץ ישראל. (כל פרטי המאורועות המופלאים מובאים באריכות בספר "שבחי הר"ן" ח"ב).

בערב ראש השנה של שנת תקנ"ט, דרכו רגליו של רבינו בארץ ישראל בעיר הקודש חיפה למרגלות הר הכרמל, מול מערת אליהו הנביא.
"וגודל עוצם השמחה שהיה לו באותה הרגע שנכנס ועמד על אדמת הקודש, אי אפשר לשער במוח אילו כל הימים דיו וכו', לא יספיקו לבאר אפס קצה מזה, כי תיכף מיד השיג מה שהשיג. כי אמר שתיכף שהלך ארבע אמות בארץ ישראל פעל מיד מה שרצה להשיג". בארץ ישראל יצאו לקראתו וקיבלוהו בחיבה מופלגת כל גדולי הצדיקים שהתגוררו רובם ככולם בעיר טבריה, וביחוד התחבב על הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר זיע"א, אשר רבינו העריצו ביותר ושיבח אותו מאוד ואף התבטא ואמר עליו "ששלימות היה רק להצדיק מוה"ר אברהם קליסקר זיע"א!". וכמים הפנים אל פנים, כן הוקיר רבי אברהם את רבינו, ובליל שבת כאשר התאכסן אצלו רבינו וכופף את ראשו לקבל ממנו ברכה, קפץ רבי אברהם לאחוריו ברעדה גדולה, תוך שהוא זועק בהתלהבות גדולה "איך אין אנו מתביישים בפני זרע הבעל שם טוב ז"ל".

לאחר שובו של רבינו מארץ ישראל הפליג ביותר ויותר בשבחה, ובהכרח ובחיוב החל על כל אחד לעלות אליה ולחון את עפרה. והרי כמה משיחותיו הנפלאות שיצאו מפיו הקדוש בענין זה: "מי שרוצה באמת לבוא לארץ ישראל צריך לילך גם רגלי". לא נחה דעתו של רבינו עד שקבע ואמר אשר "מי שרוצה להיות יהודי, דיינו לילך מדרגא לדרגא אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל".

ומה לנו יותר מדבריו אלו: "המקום שלי הוא רק ארץ ישראל, ומה שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל, ולפי שעה אני רועה בברסלב".

  
  02 May 2007, 12:49
shirel- לא נמצא עכשיו באתר. פעילות אחרונה ב: 1/1/0001 12:00:00 AM הנהלת אתר סגולות

Not Ranked
הצטרף ב 03-16-2006
Re: רבי נחמן מברסלב זצ"ל, ראשי פרקים וציוני דרך
קדושה ויראה נוראה היתה חופפת עליו תמיד, ומסופר שכאשר הרב הקדוש מוהר"ר נחום ז"ל מטשרנוביל ראה אותו בימי נעוריו, נתבהל מאד מעוצם היראה שהיה על פניו אז, ואמר: שמה שנאמר "למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו", רואין אצלו בחוש. תלמידו הנאמן רבי נתן אף מתאר בהבעה עזה ובתיאור מדהים ומבהיל הרעיון, את יראת האלוקים הנוראה ששרתה במחיצת רבינו, אשר לא נשמע ונראה כדוגמתה. "ודרכו היה תמיד שאפילו כשהיה מדבר עם בני אדם שיחות חולין, היו רגליו ורוב גופו מרתתין מאד. והיו רגליו מזדעזעין ממש, וכשהיה נסמך על השולחן היה השולחן עם כל שאר האנשים הנסמכין על השולחן גם כן מרתתין מחמתו כי היו רגליו וגופו מרתת ומזדעזע תמיד". "ומי שלא זכה לראות יראה שהיה מונחת על פניו תמיד לא ראה יראה מעולם". "והיה עליו כל מיני חן שבעולם, והיה מלא יראה ואהבה וקדושה נפלאה ונוראה בכל אבר ואבר, והיה מופשט מכל המדות והתאוות רעות בתכלית הפשיטות ובתכלית הביטול. מה שאי אפשר למוח אנושי לשער כלל, אשר לא נמצא דוגמתו בעולם כלל, והיה חידוש נפלא ונורא מאד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב".

_____________________________

המאמרים הנ"ל לקוחים מאתר ברסלב ישראל!


  
 עמוד 1 מתוך 1 (4 פריטים)


אתה יכול לצרף קבצים להודעות
אתה יכול לפרסם הודעות בפורום
אתה יכול לפרסם תגובות בפורום
אינך יכול לערוך את ההודעות שפרסמת
סטיסטיקות פורום: פעיל
Forum is unmoderated
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

לקישורים נוספים...