ליקוטי עצות

ראשי >ליקוטי עצות
סגולות לזיכרון וביטול השיכחה
על ידי מחאת כפים בשעת התפלה נמתקין הדינים, ונצולין משכחה, וזוכים לזכרון  צריך לשמר מאד את הזכרון, שלא יפל לשכחה, דהינו שיזכר תמיד בעלמא דאתי ולא ישכח.
...
סגולות ועצות בנושא הכנסת אורחים
הכנסת אורחים הינה מצווה מהתורה והיא סגולה עצומה לכל הישועות...
...
סגולות ועצות להמתקת הדינים
ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם: צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה, צעקה מועיל ליחיד דוקא קודם גזר דין...

...
סגולות ועצות בנושא הירהורים ומחשבות
המחשבה היא גבוהה מאד מאד, למעלה מכל הדברים הגבוהים וחשובים אצל האדם כגון ראיה ושמיעה וכו, והמחשבה גבוהה מכולם ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה, על כן צריכין לשמרה מאד.
...
התבודדות

מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז, הינו סודות התורה שיתגלו לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו, וידין וישפט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיו, אם כך ראוי והגון לו לעשות ולהתנהג כך נגד השם יתברך הגומל עמו טובות בכל עת!

...
סגולות ועצות להימנע ממריבות ומחלוקות
מי שיש לו שונאים, יאמר כל היום תפלות ובקשות ואל יפסק פיו מתפילות ובקשות, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא ואויביו יבושו. מי ששומר את עצמו משקר הוא מנצח תמיד.
...
סגולות ועצות לכל הישועות

כשאדם בא לאיזה נסיון ידע, כשיעמד בזה הנסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. אין עושין נס אלא למי שיש לו מסירות נפש על קידוש השם !

...
עצות והנהגות לחג שבועות
מ"ט ימי הספירה הם כנגד מ"ט שערי תשובה, שהם כנגד מ"ט אותיות שבשמות השבטים, שעל ידי אלו האותיות והשערים אנו צריכין לשוב בתשובה אליו יתברך.
...
סגולות ועצות - ארץ ישראל
כשרוצים לבוא לארץ ישראל,ששם עיקר כלליות כל הקדושות,אזי מתגברים ומשתטחים המניעות והעיכובים, הנמשכים מבגדים הצואים, שאי אפשר להכניעם, כי אם בכח התורה והצדיקים .
...
סגולות להצלחה
כל ידיעה במשפטי התורה הן מצוות שבין אדם לחברו והן מצוות בין אדם לקונו, הידיעה הזו בעצמה היא הצלחת הנפש.
...
1 2 הבא >