שמירה והצלחה

ראשי >שמירה והצלחה
סגולה להצלחה במשפט
לקרוא בכל יום פרשת "וישלח" עד הפסוק "שם המקום סוכות". 
(כן כתוב במדרש תלפיות דף קכ"ח, וכן הוא במנהגים מהרי"ל ז"ל).
סגולה להצלחה
סגולה לומר בכל מוצאי שבת לפני ההבדלה יאמרו תפילה זו אנשים, נשים וטף שלוש פעמים. להצלחה בכל ימות השבוע שיבוא בע"ה.
...
סגולה להצלחה בלימוד
חלקי אלוקי אמרתי לשמור דברך, כלתה לתשועתך נפשי, לדברך יחלתי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, הורני אלוקי דרך חוקיך ואצרנה עקב. ואח"כ יאמר: שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך.
...
תפילה להצלחה בתורה (החזון איש)
יהי רצון מלפניך, שתרחם על (פלוני בן פלונית) ותהפוך לבבו לאהבה וליראה שמך, ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה, ותכין את כל הסיבות המביאות לתורתך הקדושה כי אתה שומע תפילה ברחמים ברוך שומע תפילה. (מהחזון איש זצ"ל)
...
לפחדים מכלבים

לפחד מכלב: לשים אגודל ימין בתוך יד שמאל ולומר: "אלהא דרבי מאיר ענני."

תפילה וסגולה לנצל מכעס, מידות ומחשבות רעות
נמצא כתוב בגנזי המקובלים ז'ל: יאמר אות ק' מאלפ'א בית'א 'קראתי וגו' ואחר כך יתפלל תפילה זו. בדוק ומנוסה, להסיר מחשבות רעות ומידות רעות וכדומה. וטוב לומר התפילה 3 פעמים ביום.
...
סגולות להנצל משריפה וכוויות
יאמר תכף ומייד בכוונה גדולה: יברכך ה` וישמרך - שלוש פעמים.
...
סגולות לשמירה וביטחון
לאריכות ימים: להיות זהיר במצוות מזוזה ולא לתת המזוזה בנרתיק מברזל.
...
תפילה להצלחה בדרך (השל"ה הקדוש)
הריני רוצה לילך (למקום פלוני) ברשות הקב"ה יתברך למען שמו. ריבונו של עולם, בדברי קדשך ככתוב: "הבוטח בה` חסד יסובבנו" הקב"ה, אלוקי אמת, תן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידיי, כי בטחתי בך שתשלח לי ברכה ויקויים בי מקרא שכתוב: "השלך על ה` יהבך והוא יכלכלך", אמן. (מהשל"ה הקדוש זצ"ל).
תפילה לפדיון נפש (ליקוטי תפילות)

יהי רצון מלפניך שימתקו הדינין והגבורות הקשות מעל  (פלוני בן פלונית) על-ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל.

...
< קודם 1 2 3 הבא >