כאב ראש:
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו
השם מה רבו צרי רבים קמים עלי
רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלה
ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי
קולי אל השם אקרא ויענני מהר קדשו סלה
אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי השם יסמכני
לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי
קומה השם הושיעני אלוקי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת
להשם הישועה על עמך ברכתך סלה.

כאב עיניים:
למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד
השם אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני
חנני השם כי אומלל אני רפאני השם כי נבהלו עצמי
ונפשי נבהלה מאוד ואתה השם עד מתי
שובה השם חלצה נפשי הושיעני למען חסדך
כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשוי אמסה
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי
סורו ממני כל פועלי און כי שמע השם קול בכיי
שמע השם תחנתי השם תפילתי יקח
יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי ישובו יבושו רגע

למי שיש לו חום:
הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו יואמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר
ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו
רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקתיהם יצילם
וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם
כי השוביע נפש שוקקה ונפוש רעבה מלא טוב יושבי חושך וצלמות אסירי עני וברזל
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עוזר
ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם יוציאם מחושך וצלמות ומוסרותיהם ינתק
יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם כי שבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גדע
אולים מדרך פושעם ומעונותיהם יתענו כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות
ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם
יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה
יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים המה ראו מעשי השם ונפלאותיו במצולה
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג
יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם
יקם סערה לדממה ויחושו גליהם וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם
יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו
ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה
ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב
ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה ויברכם וירבו מאוד ובהמתם לא ימעיט וימעטו וישחו
מעצר רעה ויגון שופך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי השם.

לחולי לב:
מזמור לדוד השם קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך
תכון תפילתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב
שיתה השם שמרה לפי נצרה על דל שפתי
אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פועלי און ובל אלחם במנעיהם
יהלמני צדיק חסד ויכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפילתי ברעותיהם
נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו
כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול
כי אליך השם אמוני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי
שמרני מידי פח יקושו לי ומקשות פועלי און
יפלו במכמוריו רשעים יחד אנכי עד אעבור

לכאבי ידים:
מזמור לדוד השם שמע תפילתי האזינה אל תחנוני באמונתך ענני בצדקתך
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי
כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם
ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי
זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח
פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה
מהר ענני השם כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם יורדי בור
השמיעני בבוקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי
הצילני מאויבי השם אליך כסתי
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוקי רוחך טובה תנחני בארץ מישור
למען שמך השם תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי
ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך.

לכאבי רגלים:
משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה
קולי אל השם אזעק קולי אל השם אתחנן
אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי באורח זו אהלך טמנו פח לי
הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דרוש לנפשי
זעקתי אליך השם אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים
הקשיבה אל רנתי כי אמצו ממני
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמול עלי