מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו: ה' מה-רבו צרי רבים קמים עלי: רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלה: ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי: קולי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה: אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני: לא-אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי: קומה יהוה הושיעני אלוקי כי-הכית את כל-אוייבי לחי שיני רשעים שברת: לה' הישועה על-עמך ברכתך סלה: