פסוק האמונה, שמע ישראל,סגולתו לאמרו פעמיים ביממה בוקר וערב בכוונה, או בשעת צרה.
חז"ל על הפסוק שמע ישראל.. אפילו יש בכם זכות של אמירת פסוק שמע ישראל אתם נצלים מן המלחמה...

פסוק זה הינו ביטוי לאמונת היחוד בבורא עולם וביטול כוחותינו ורצונותינו אליו, באמונה זו אנו מבטלים כל כח אחר מלשלוט עלינו, כי אין מבלעדו שום כח אחר. כל אוייב וצר הינו גם יציר כפיו  וכשאנו נקשרים באמונת הייחוד בבורא אנו מיד מסתתרים תחת כנפיו ואותם אוייבים כוחם שב למקור ומתבטל לפני בורא עולם. וידעת והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
שמע ישראל - שמע ישראל (יעקב אבינו)
ה' אלוהינו - השם שהוא אלוהינו
ה' אחד - הוא השם אחד 

שְמַע ישראל  יהוה (אֲדׂנָי)  אֱלוהֵינו יהוה (אֲדׂנָי)  אֱחָד

אחד, מלשון אחדות של כל הכוחות כולם, הכל ממנו ובלעדיו הכל מתבטל וחוזר לאין המוחלט. כי השם הוא האלוהים. (יהוה (אדני) הוא האלוהים) 
א -  אות אל"ף מרמזת, הוא אחד ויחיד בעולם, והוא מחייה את הכל ובעל כל הכוחות כולם.
ח - אות חי"ת מרמזת, הוא ברא ומחייה את כל העולמות למעלה ומטה
ד - אות דלי"ת מרמזת, הוא ברא ומחייה את כל הנמצא בארבע רוחות השמיים.

מאתר: שערי אורה