תהלים לשלום בית

ראשי >שלום בית>תהלים לשלום בית
ואנה מפניך אברח אם שמים שם אתה ואציעה שאול הנך אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה כי אתה קנית כליתי תסוכני בבטן אמי אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאוד לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רוקמתי תחתיות ארץ גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד בהם ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך אם תקטול אלוק רשע ואנשי דמים סורו מני אשר ימרוך למזמה נשוא לשוא עריך הלוא משונאיך השם אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שורעפי וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם למנצח מזמור לדוד חלצני השם מאדם רע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה שמרני השם מידי רשע מאיש חמסים תצרני אשר חשבו לדחות פעמי טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה  אמרתי להשם אלי אתה האזינה השם קול תחנוני השם אמוני עוז ישעותי סכותה לראשי ביום נשק אל תתן השם מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה ראש מסבי עמל שפתימו יכסמו ימוטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפות ידעתי כי יעשה השם דין עני משפט אבינים אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך.