* לומר ברכות השחר בכוונה ובשמחה מידי יום.
* לברך “ברכת אשר יצר” בכוונה רבה לאחר יציאה מבית הכסא, מועיל למשוך רפואה ולדחות חולי מכל אבריו וגידיו.
* יטול ידיים מיד בקומו מהשינה בבוקר, מועיל
לרפואה ושמירת הנפש מרוחות רעות.
* קריאת “נשמת כל חי” בכוונת הודיה להשם, ולאחר מכן לבקש את בקשתו ברחמים ותחנונים.
* קריאת “פיטום הקטורת” בדקדוק, מועיל לשמירה והצלה וברכה בעסקים והפרנסה.
* טוב לתת לצדיק מידי פעם מעות על פדיון, מועיל להמתיק דינים וקיטרוגים שמצטברים על האדם מידי תקופה.
* קריאת 10 מזמורי תהילים שהם "התיקון הכללי",
מועיל לתיקון כל כוחות הנפש ולהמשכת חיים ברכה וישועה.
* לחיזוק השלום בבית ובחוץ ותיקון הנפש: ידבר בנחת, להתרחק מאוד מן הכעס וההקפדה, יחשוב טוב על הזולת וידונו לכף זכות, יקבל כל מה שעובר עליו לטובה ובאמונה ויזכור ששום נברא אינו יכול להזיקו או להועילו ללא גזירת שמים.
* 10 דקות ביום ישפוך שיחו וכל אשר עם לבבו בהודאה ובקשה וחשבון נפש לפני בוראו. 

והשם הטוב יעזור ויגן עליכם ויברך אתכם בכל מילי דמיטב.

מאת: הרב עוזי דיין שליט"א.

 הסגולות לקוחות מספרי רבותינו הראשונים והמקובלים. יועיל בס"ד לרפואה שמירה והצלחה ברוחניות וגשמיות. לעשותם, כולם או חלקם מידי יום, מתוך כוונה ושמחה.