תפילה להינצל משונאים

ראשי >שמירה והצלחה>תפילה להינצל משונאים
אשר בזה לבד חפצתי, הן על כל אלה גברו רחמיך וחסדיך. ה' אלקים, אתה ידעת שפלותנו וחלישותינו בעת הזאת, אשר ירדנו מטה מטה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב". כי סר כחנו. ובכל יום ויום מתגברים עלינו מאד מאד על כל אחד ואחד לרחקנו מעבודתיך באמת, חס ושלום, ולגרשנו מן החיים האמתיים, חלילה. ולא די לנו בצרותינו ודחקנו ועמלנו שיש לנו מעצמנו, מה שתאוות הגוף ומדותיו הרעים מתגברים עלינו בכל יום ובכל שעה, עד אשר "כשל כח הסבל", כי בעוונותינו לא השתדלנו לגרש האורח מקרבנו עד אשר נעשה, חס ושלום, כאלו הוא בעל הבית. עד אשר תש כחנו ומטה ידנו מאד, ולא די לנו בכל זה, כי אם עוד רבים קמים עלינו, רבים מאד. יהוה מה רבו צרינו, כאשר לפניך נגלה הכל, כמה וכמה מיני שונאים ומקטרגים שעומדים עלינו בכל עת, הן למעלה הן למטה, אשר הגדילו עלינו בפיהם, ויאריכו עלינו לשונם, פצו עלינו פיהם אמרו בלענו, כי חפצים לבלענו חנם, חס ושלום.

מרא דעלמא כלא, רחמן אמתי, מלא רחמים רבים וחסדים עצומים, אתה ידעת מי ומי עומדים עלינו בכל יום ובכל שעה. "למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו". יהמו נא רחמיך עלינו, ויגלו רחמיך על מדותיך, כי אתה יודע שאין בנו כח לעמד נגד אחד משונאינו שיש לנו בגשמיות וברוחניות, אף כי נגד כלם. ולמה לא תרחם על תולעת נמאס, נרפס ונדוש מאד כמונו היום, ואיך יוכלו חלושי כח כמונו לעמד בפי אריות.

בוחן לבות וכליות, יודע תעלומות, יהוה אלהים, אתה ידעת כי כל כונתי רצויה לשמך באמת. ואם אמנם מעשי אינם עולים יפה, ופעלותי סותרים את דברי, ואיני זוכה לרחם על עצמי למלאת משאלות לבי להיות כרצונך הטוב באמת, אשר בזה לבד חפצתי, הן על כל אלה גברו רחמיך וחסדיך, ומחשבה הטובה אתה מצרף למעשה, כי אתה ידעת את לבבי, אשר זה כמה אני כוסף ומשתוקק ומקוה ומיחל בכל עת ובכל שעה לזכות לישועתך באמת, שתעזרני לכנס בעבודתך באמת. ולמה תתענו יהוה מדרכיך, ולמה תתן כח להעומדים עלינו הרוצים להסתיר האמת, ולהגביר השקר, חלילה, כי אין בנו כח לעמד כנגדם, כי אם עליך לבד אנו נשענים ולישועתך אנו מצפים ומקווים.