מנהג קבוע לומר בכל יום פעמים, ספר שני שבתהילים ולהמשיך לומר בקביעות גם ב"ה לאחר שיתרפא.
הקורא כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת בלי שום הפסק, סגולה שכל בקשה אחת שיבקש תקיים.
לאחר סיום ספר התהילים לבקש על החולה וב"ה בורא עולם, אב הרחמן יקבל את תפילותנו ברצון.
 
סגולה לחולה להסתכל על הציצית , גם יבדוק את מזוזות ביתו.
טוב למי שחלה חס ושלום אפילו על מיחוש בעלמא, שיהיה רגיל בכל עת לומר בכונה :"ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי, רפאני ה` ונרפא הושיעני וניושעה כי תהילתנו אתה ", ויכוון בפירוש המילים,שמבקש מהשם יתברך שיראה צערו מהחולי ויסלח לו על ידי זה על כל חטאתיו ועוונותיו , ויתחרט עליהם במחשבתו שלא ישעה עוד, ואחר כך יבקש ב"רפאנו "שירפא אותו השם יתברך ברפואה שלמה במהרה , וכל שכן, אם מוריד דמעות.
בעת אמירה זו היא סגולה גדולה שתתקבל תפילתו בע"ה, כי כל הבוכה בתפילתו כוכבי המזלות בוכים עימו ותפילתו נשמעת.
 
סגולה לרפואה שלמה לקרוא כל יום את "פרק שירה "משירת הבריאה.
(ניתן להשיג את "פרקי שירה " אצל ר` יעקב ווטהיימר :02-5711696).
 
צריך שאדם ידע שכל אבר בגוף שיכאב ירמזו לאדם שהוא צריך תיקון באותו האיבר.
סגולה לחולי העיניים :יש ללחוש את מזמור ו` שבתהילים שבע פעמים כל יום במשך שלושה ימים רצופים ויתרפא ב"ה.
סגולה לכאב לב: טוב לומר מזמור קמא` שבתהילים "ה` שבתהילים "ה` קראתיך חושה לי....".
סגולה לחולי הצוואר: שיבכה על חורבן בית המקדש.
מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים.
סגולה לכאב שיניים: לומר משפט זה מול הירח ג` פעמים ":אליהו זכור לטוב היה מהלך בדרך ופגע בו איש אחד ואמר לו רבי יש לי כאב שיניים והשיב לו כשם שריפא הקב"ה את נעמן מצרעתו , כן ירפא הקב"ה אותך מחולי הנקרא כאב שיניים.
אם חש אדם כאב או מחלה בכל גופו, יעסוק בתורה שנאמר "ולכל בשרו מרפא". 
 
טוב לספר לחולה ספורי מעשיות של צדיקים.
מעשה שבא רבנו נחמן מברסלב ז"ל לבתו שהיתה חולה מאד ומרב צער נרדם , ובא אליו הבעש"ט בחלומו וגילה לו שסיפורי מעשיות של צדיקים לחולה מועיל לרפואתו. מקובל היה באומן לומר לחש זה לחולה בזה הלשון "איוב הלך בדרך ופגע בו אליהו ,אמר לו:מפני מה אתה חולה ?אמר לו משום ראש ומשום כל גופי , אמר לו לך אל נהר דינור וטבול בו ותתרפא , הלך איוב אל נהר דינור וטבל בו , וכשם שנתרפא איוב כך יתרפאו כל חולי ישראל ".
 
בשעת הבוקר כל החולים מוצאים מנוח ואז הוא הזמן להתפלל עליהם כי יוצא המלאך רפאל הממונה וכל מיני רפואות בידו.

סגולה לקרוא על החולה "שיר השירים" לפני שיאיר השחר כפי שכתוב "שיר השירים " כוללים בו כל הרפואות שבעולם.
סגולה לחולה לומר את "פיטום הקטורת" בכוונה כמבואר בזוהר שהקטורת כוחה רב ביותר.
טוב לבקש מעשרה פסוקי הלכה שיברכו את החולה ברפואה שלמה ויזכירו שמו ושם אימו .
סגולת לרפואת החולה , שיתאספו עשרה אנשים ילמדו שיעור בספר "מנורת המאור "עבור רפואתו.