בזכות אמירת תהילים...
מעשה היה בחכם אחד, שהיה בעליה עם תלמידו וישקף בעד החלון וראה נושאי המטה שהולכים לקבור מת אחד. וירד מן העלייה ומיהר ללכת אחריהם ללוות המת ההוא, והלכו גם תלמידיו אחריו. ושאלו את הרב מה ראה על כך, ובמה זכה לכבוד הזה. אמר הלא תדעו, בשעה שהשקפתי בעד החלון ראו עיני נשמת דוד הולכת אחר הארון. ויבוקש הדבר וימצא כי אותו האיש היה רגיל לומר כל יום ה` ספרי תהלים, חוק עולם ולא יעבור. 

הרגיל בספר תהלים הוא דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע וטובות והצלחות.
       
להמתיק הדינים והגבורות לגמור כל ספר התהלים, נרמז בפסוק (תהלים קו ב) מי ימלל גבורות ה`, ימלל מלשון מולל וזורק, ולפי זה הפרוש הוא מי שירצה לכתוש ולמולל הגבורות ישמיע כל תהילתו (היינו כל ספר התהלים).

התהלים ראשי תיבות: ת הלים ה מקטרגים ל מוד י גרש מ יד.

הטעם שחיבר דוד ק"ן (150) מזמורים כמספר פדיון, שע"י מזמורים אלו יפדה את עצמו מכל מיני פורענויות ופגעים רבים.
קבלה מאנשי שם הקדושים שמי שיש לו איזה דוחק השעה או צער שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות, יקרא כל התהלים בכל יום בלי הפסק בכוונה והכנעה, ויראה נפלאות בע"ה.

וכתב מהרח"ו (מורינו הרב רבי חיים ויטאל) קבלה מפי הרב אם תהיה לאדם צרה גדולה יתענה יום או יומיים או ג` ימים ויקרא בכל יום ספר תהלים בכוונה וינצל בע"ה.

לכל מי שנצרך לישועה וסגולה לומר פעמיים תהלים כמניין כפ"ר.

לקרוא פסוקי תהלים לפי שם האיש וזה מסוגל הרבה על כל צרה שלא תבוא.

על כל צרה שלא תבוא יאמרו צ"א פעמים ויהי נועם יושב בסתר כולו ויכפול הפסוק אורך ימים אשביעהו ויכוונו לשם יאהדונהי גימטריא צ"א.

וכן המזמור לדוד אליך ה` (פרק כ"ה) מסוגל להתפלל בו בעת צרה כשאומר בכוונה ראויה ומפיל את שונאיו תחתיו ומציל את נפשו מדינה של גהינם וזוכה להיות חלקו בגן עדן עם הצדיקים והחסידים.

כל האומר מזמור למנצח בנגינות בצורת מנורה בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום מקרה רע, וחשוב לפני הקב"ה כאילו הוא מדליק נרות בבית המקדש, ובספר מנורת המאור כתוב לאומרו בימי העומר, כששליח צבור אומר ברכת הכוהנים יאמר היחיד למנצח בנגינות ויצליח במעשיו. 

ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר אותו בכוונה בציור מנורה כתוב על קלף.

סגולה לקרוא ספר תהלים בראש חודש אדר.

לחולה יש שמקבץ עשרה אנשים ולומד כל פסוקי תהלים המתחילים בכל אות מאותיות שמו. 

מסורת היתה לגאון רבי דניאל פרוסטיץ זצ"ל שיש ליקח איזה פרוטות מהמעות שעשו בהם הפדיון נפש לחולה ולוקח בהם איזה מאכל להטעימו לחולה מזה ומסוגל לרפואה.

מי שיש לו שונאים ורוצים להרע לו, סגולה שיאמר בכל יום ויום מזמור קי"ט וסימנך להדוף את כל אויבך להדו"ף גימטריא קי"ט.

לא תהי משכלה ועקרה בארצך, ראשי תיבות תהלים מסוגל שלא תפיל אשה פרי בטנה ושיפקדו בזרע של קימא לעבודתו יתברך. 

ל מטר ה שמים ת שתה מ ים ראשי תיבות תהלים מסוגל לירידת גשמים. 
 
ואתם תה יו לי מ מלכת כהנים וגוי קדוש: ראשי תיבות תהלים, סגולה ליראת שמים וקדושה.